Menu

Reklamační řád

Poučení pro spotřebitele - reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

NA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ SE VZTAHUJE ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ ODE DNE ZAKOUPENÍ, pokud není uvedeno jinak. DNEM ZAKOUPENÍ SE ROZUMÍ DEN, KDY SI KUPUJÍCÍ PŘEVZAL ZBOŽÍ JEHO ZVOLENOU FORMOU (osobní odběr, zásilka). Doklad o prodeji - faktura slouží jako záruční list, kupující jej obdrží společně se zásilkou nebo bude zaslán elektronicky.

 

1. Záruční podmínky
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: užívání výrobku k nevhodnému účelu. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. 

 

2. Základní podmínky reklamace
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot. 
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, přičemž lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy. V případě, že jde o reklamaci nad rámec zákonem stanovených 24 měsíců, je stanovená lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.

 

3. Místo a způsob uplatnění reklamace
Reklamaci lze uplatnit na adrese skladu: Houpačky.info, Ke Kyjovu 44, Plzeň, 320 00, v sídle firmy Houpačky.info, Rodinná 765/1, Plzeň, 312 00 nebo zaslat poštou na jednu z výše uvedených adres. Ke zboží přiložit všechny listiny, které nakupující obdržel se zbožím, tedy fakturu (účtenku) a vyplněný reklamační formulář s podrobným popisem závady výrobku, který je předmětem reklamace. 

Společnost Houpačky.info se zavazuje informovat zákazníka o přijetí zboží k reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.

Postup při reklamaci skluzavek KBT ReX: v případě reklamace skluzavek od výrobce KBT je třeba zaslat 3 fotografie:

- detail poškození

- celou skluzavku s uchycením

- výrobní hodiny na spodní části skluzavky

Dále přiložte kopii dokladu o zakoupení skluzavky - fakturu. Vše zašlete elektronicky na info@houpacky.info.

 

4. Lhůty pro uplatnění reklamace
Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může být v některých případech nebezečné a může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců, u skluzavek Jungle Gym 5 let a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost Houpačky.info se zavazuje informovat zákazníka o přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

5. Závěrečná ustanovení
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odběratel, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi naší společností a odběratelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

X

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Pokud to povolíte, budou tyto stránky za účelem zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu a reklamy používat i jiné cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google, Seznam.cz a Heureka.t

Souhlasím
Nesouhlasím